Baza norweskich firm B2B

Baza-norweskich-firm-B2B

Dostęp do bazy B2B

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do bazy B2B danych firm norweskich, umożliwiająca uzyskanie ich danych kontaktowych i informacji o zakresu działalności.

Celem uzyskania dostępu do bazy jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów handlowych oraz dostępu do informacji niezbędnych do realizacji przez polskie firmy działalności eksportowej i/lub inwestycyjnej. Preferowany czas obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.

 

2. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo: oslo@trade.gov.pl do dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

3. Forma płatności

Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego. Zamawiający uiści pełną płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.

 

4. Kryteria oceny ofert

a) Cena – max 40 pkt.

b) Zgodność oferty z potrzebą Zamawiającego (max 60 pkt.) – w procesie wyboru oferenta uwzględniane będą następujące kryteria:

• zakres dostępnych danych firm – pełna nazwa, adres, telefon, adres e-mail, strona www, dane osób zarządzających, osób odpowiedzialnych za działalność handlową i dystrybucyjną,

• oferowane kryteria wyszukiwania – możliwość selekcji według produktu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja, import, dystrybucja),

• format, w jakim przekazywana jest ostateczna lista wyselekcjonowanych kontaktów – zgodny z programem Excel,

 

5. Termin związania ofertą

30 dni.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny

Zakup bazy danych jest realizowany w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Fot: sxc.hu

Leave a comment