Gaz łupkowy – studia w Polsce

Gaz-lupkowy–studia-w-Polsce

Od wielu lat w Polsce istnieją kierunki studiów, które umożliwiają swoim absolwentom podjęcie pracy w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym. Dodatkowo dzięki wzrostowi zainteresowania gazem ze złóż niekonwencjonalnych zostały uruchomione nowe kierunki studiów, zarówno pierwszego i drugiego stopnia, a także podyplomowych.

 

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wydział wywodzi się z powołanej w 1923 roku na ówczesnym Wydziale Górniczym Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, którą w 1936 roku przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego. Ostatecznie w 1967 roku powstał Wydział Wiertniczo-Naftowy, który obecnie znamy jako Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

WWNiG prowadzi studia na dwóch kierunkach:

Górnictwo i Geologia

w specjalnościach:

Wiertnictwo i geoinżynieria
Eksploatacja złóż surowców płynnych
Gazownictwo ziemne
Ochrona środowiska w gospodarce
Zagospodarowanie i ochrona wód
Inżynieria Naftowa i Gazownicza

w specjalnościach:

Wiertnictwo naftowe
Inżynieria naftowa
Inżynieria gazownicza
Studia podyplomowe

Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
Podziemne magazynowanie gazu
Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych
Wiertnictwo i inżynieria otworowa
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Pełna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej: www.wnig.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Początki wydziału sięgają czasów działalności Wydziału Górniczego, a konkretnie działających na nim katedr: Mineralogii i Petrografii, Geologii oraz Geologii Stosowanej. W 1946 weszły one w skład powołanego wówczas Wydziału Geologiczno-Mierniczego. Wydział pod aktualną nazwą funkcjonuje od roku akademickiego 1992/93.

Uwagę zainteresowanych pracą w „przemyśle łupkowym” mogą przyciągnąć następujące kierunki znajdujące się w ofercie dydaktycznej WGGiOŚ:

Górnictwo i Geologia

w specjalnościach:

Geologia i prospekcja złóż
Geologia naftowa
Geologia górnicza
Geofizyka

w specjalnościach:

Geofizyka stosowana
Applied Geophysics
Pełna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej: www.wggios.agh.edu.pl

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział jest kontynuacją istniejących dawniej Wydziałów: Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych (utworzony w 1904 r.) oraz Budowy Okrętów (utworzony w 1945 r.). Wydział Budowy Okrętów w 1968 roku przekształcono w Instytut Okręgowy na prawach wydziału, który zapoczątkował powstały w 1990 roku Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat złóż niekonwencjonalnych mogą skorzystać z oferty studiów podyplomowych „Inżynieria Ropy i Gazu”.

Pełna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej: www.oce.pg.gda.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Historia Wydziału Nauk Geograficznych sięga roku 1919, kiedy na nowoutworzonym Wydziale Filozoficznym powstały Instytuty: Geograficzny, Geologiczny, Mineralogiczny oraz Paleontologiczny. W 1925 roku powołano do życia Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, z którego 26 lat później wyodrębniono Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. W efekcie dalszych przezmian, w 1984 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Wydział prowadzi studia na kierunku Geologia. Pełna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej: www.wngig.amu.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geologii

Za początki działalności wydziału uważa się powołanie w 1915 roku Zakładów: Mineralogicznego i Geologicznego. Samodzielny wydział powstał w październiku 1952 roku. Początkowo utworzono na nim 7 katedr, dziś są to trzy Instytuty (Geochemii, Mineralogii i Petrologii; Geologii Podstawowej; Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej) oraz Katedrę Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Kierunek: Geologia

Studia:

licencjackie I-go stopnia,
magisterskie II-go stopnia, specjalności:
Geochemia, Mineralogia, Petrologia i Geologia Złóż (specjalizacje: Geochemia, Mineralogia, Petrologia oraz Geologia Złożowa i Gospodarcza),
Stratygrafia i sedymentologia (specjalizacje: Stratygrafia i paleontologia oraz Geologia basenów sedymentacyjnych),
Geologia klimatyczna.
Kierunek: Geologia Stosowana

Studia:

inżynierskie I-go stopnia, specjalizacje:
Geoinżynieria, Geodynamika i kartografia geologiczna, Inżynieria surowców mineralnych)
studia magisterskie II-go stopnia, specjalności:
Hydrogeologia
Geologia inżynierska
Tektonika i kartografia geologiczna
Ochrona środowiska
Gospodarka surowcami mineralnymi (specjalizacje: Geomateriały mineralne oraz Poszukiwanie i dokumentowanie złóż)
Kierunek: Applied Petroleum Geoscienses (prowadzone przez Wydział Geologii i Wydział Chemii)

Międzykierunkowe studia magisterskie, II-go stopnia, w języku angielskim

Kierunek: Geofizyka w Geologii (prowadzone przez Wydział Fizyki i Wydział Geologii)

Międzykierunkowe studia licencjackie, I-go stopnia, od roku akademickiego 2015/2016)

Pełna oferta dydaktyczna znajduje się na stronie internetowej: www.geo.uw.edu.pl

autorzy: Bartłomiej Staszkiewicz, Paweł Zardzewiały, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Fot: infolupki.pgi.gov.pl

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Leave a comment