Już można ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszy EOG

eog-gov28 stycznia 2013 r. została podpisana umowa w sprawie rozpoczęcia realizacji programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Dzięki temu w II kwartale br. Ministerstwo Środowiska planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – to główne cele programu. Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków (planuje się przeprowadzenie jednego naboru). Na wsparcie finansowe projektów przewidziane jest ponad 67 000 000 euro. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 170 000 euro do 3 000 000 euro (maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych).

Inwestycje mogą dotyczyć jedynie budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie m.in. przeznaczone na ich:

  • termomodernizację,
  • modernizację węzłów cieplnych,
  • zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: kolektory słoneczne, układy fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), pompy ciepła, instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, kotły na biomasę, małe turbiny wiatrowe oraz rekuperację ciepła.

Umowa została podpisana między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Darczyńcami (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Otwiera to drogę do zawarcia kolejnych porozumień pomiędzy MRR i Ministerstwem Środowiska, a następnie MŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowić one będą formalną podstawę umożliwiającą ogłoszenie otwartego naboru wniosków.

 

Osoba odpowiedzialna: Radosław Adamski
Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski
Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolita Polska (mos.gov.pl)
Fot: zdrowie.gov.pl

Leave a comment