Konkurs Być Polakiem

konkurs-byc-polakiem

Konkurs Być Polakiem – zaproszenie do Polski

 

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony Konkurs „Być Polakiem”.
§ 2
Organizatorami Konkursu są:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,Fundacja „Świat na Tak”.
§ 3
Cele Konkursu:
1.
Uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej.
2.
Poznanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny
3.
Kultywowanie języka polskiego
4.
Określenie swojej roli jako Polaka w kraju zamieszkania
5.
Ukazanie bogactwa dwukulturowości

II. Warunki uczestnictwa
§ 4
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.
§ 5
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 8 – 25 lat

§ 6
Uczestnicy konkursu wybierają jeden z następujących tematów wg kategorii grupowych

Formą prac konkursowych są:

prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp;
prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami;

multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.
§ 8
1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx., pdf.)nie mogą być dłuższe niż 15000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2.
Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane w formatach .divx, .mov, .avi, .wmv, .mpeg, mp3,.mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt,.pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.
§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:

elektroniczny na adres bycpolakiem@swiatnatak.pl
z podaniem w temacie maila imienia i nazwiska autora pracy oraz tytułu pracy

na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;

w formie papierowej na adres:
Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawaz dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”.
§ 10
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji
www.swiatnatak.pl. Prace nadesłane bez wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.
§ 11
Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, z których się korzysta.
Kryteria oceny prac:

zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;

walory edukacyjne;

walory artystyczne;

oryginalność pomysłów.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:

zaangażowanie w przygotowanie pracy;

kreatywność;

poprawność językowa

§ 12

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.
§ 13
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec maja 2015r.
§ 14
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
§ 15
Nagrody w Konkursie:

pobyt edukacyjno-kulturalny w Polsce–lipiec 2015r.(po przyznaniu środków finansowych)

nagrody rzeczowe

dyplomy

III.
Postanowienia końcowe
§ 16
W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawodo ich skracania
i redagowania, a także publikacji w całości lub we fragmentach w celach promocyjnych Konkursu.
§ 17
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”.
§ 18
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Źródło: Polska Społeczna Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka (szkolapolska.com.pl)

Leave a comment