Ministerstwo Środowisko Rzeczpospolita Polska

ministerstwo-srodowiskaStatus prawny

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej powołanym, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 1017), do obsługi Ministra Środowiska.

Statut Ministerstwa określa zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2012 r., poz. 202), zmienione zarządzeniem Nr 35 z 9 maja 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 40 z 2 lipca 2013 r.

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1 pkt 2; art. 39).

Zakres oraz zasady i tryb działania

Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, ustala zarządzenie Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska. Zasady funkcjonowania i tryb działania Ministerstwa określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

Ponadto Ministerstwo Środowiska, będąc urzędem administracji rządowej, funkcjonuje w oparciu o zasady określone w:

  • ustawie z dnia 21 listopada 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, ze zm.),
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
  • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

MISJA:

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko
w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody
i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

WIZJA:

Ministerstwo Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną,
darzoną zaufaniem społecznym instytucją,
racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi,
dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa
oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.

Kontakty do ministra, wiceministrów, dyrektora generalnego Ministerstwa Środowiska:

Maciej Grabowski – Minister – tel.: (+48 22) 57-92-400, 57-92-222, faks: 57-92-224
Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu – tel.: (+48 22) 57-92-377, faks: 57-92-511
Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu – tel.: (+48 22) 57-92-350, faks: 57-92-224
Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu – tel.: (+48 22) 57-92-793, faks: 57-92-588
Piotr Woźniak – Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – tel.: (+48 22) 57-92-337, 57-92-403, faks: 57-92-450
Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – tel.: (+48 22) 57-92-392, 57-92-331, faks: 57-92-832

Magdalena Tarczewska-Szymańska – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska – tel.: (+48 22) 57-92-408, faks 57-92-383

Kontakty dla dziennikarzy: media@mos.gov.pl

rzecznik prasowy

Paweł Mikusek – tel. (+48 22) 57-92-722

Zespół ds. Komunikacji i Promocji

Joanna Józefiak – tel. (+48 22) 57-92-257
Monika Kondraszuk (Kita) – tel. (+48 22) 57-92-767
Anna Ostrowska – tel. (+48 22) 57-92-379
Michał Milewski – tel. (+48 22) 57-92-245
Grzegorz Zygan – tel. (+48 22) 57-92-238
Małgorzata Czeszejko-Sochacka – tel. (+48 22) 57-92-838
Aleksandra Majchrzak – tel. (+48 22) 57-92-385

Kontakty do departamentów:

Redakcja BIP:

Jarosław Mielnik – Redaktor BIP w Ministerstwie Środowiska
tel.: (+48 22) 57-92-736, faks: (+48 22) 57-92-473
e-mail: jaroslaw.mielnik@mos.gov.pl

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolita Polska (mos.gov.pl)
Fot: mos.gov.pl

Leave a comment