Możliwości rozszerzenia biznesu

Mozliwosci-rozszerzenia-biznesu

Zastanawiasz się nad możliwością i racjonalnością podjęcia działalności biznesowej w Polsce, czy rozszerzenia na terytorium RP zakresu swojej dotychczasowej działalności.

 

Pamiętaj wtedy, że całą operację można przeprowadzić stopniowo, bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Przede wszystkim nie ma tu konieczności przenoszenia się do Polski na stałe ani wykorzystywania standardowych (w Polsce niestety dosyć kosztownych) form prowadzenia działalności gospodarczej. Zanim więc otworzysz np. spółkę kapitałową rozważ kilka innych możliwości:

Tymczasowe usługi

Gdy chcesz świadczyć usługi w Polsce tylko czasowo, to możesz skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług. Wynika ona z prawa unijnego, które zakazuje stanowienia ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług na rynku wewnętrznym Europejskiego Obszaru Gospodarczego w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie innym niż państwo usługobiorcy. Wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z obowiązkiem dodatkowej rejestracji tego faktu, co jednak nie dotyczy tymczasowej działalności usługowej. Istotne jest również, iż usługodawcy nie są zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne tylko w państwie wykonywania swojej stałej działalności gospodarczej. Z wykonywaniem usługi nie wiąże się więc obowiązek rejestracji w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Oddział

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego służy w Polsce wykonywaniu działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności samego przedsiębiorcy. Podjęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwe jest w tym przypadku ustanowienie prokurenta, czyli osoby posiadającej szczególny rodzaj pełnomocnictwa upoważniającego do wykonywania większości czynności – prokurent może samodzielnie podpisywać większość dokumentów.

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo jest prawnie niesamodzielną, podporządkowaną w swojej działalności jednostką organizacyjną prowadzącą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego. W praktyce przedstawicielstwo zajmuje się też zbieraniem na rzecz jednostki macierzystej informacji o rynku. Nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Istotne może być, iż przedstawicielstwo nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Działalność przedstawicielstwa ma bowiem charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki.

dr Tomasz Machelski, Vistula Enterprise Limited
www.vistulaenterprise.com, info@vistulaenterprise.com

Leave a comment