Ochrona zdrowia a trendy demograficzno-epidemiologiczne

Ochrona-zdrowia-a-trendy-demograficzno-epidemiologiczne

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

 

III nabór w ramach FWD PL07

Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłasza III nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 180 000 EUR, tj. 756 360 PLN[1]

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL07 przeznaczonego dla wnioskodawców programu

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

2. Wnioskodawcy

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym[2], w tym:

podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić niedozwoloną pomoc publiczną zostaną odrzuceni z udziału w konkursie na etapie oceny.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.

3. Partnerzy z Państw – Darczyńców

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw – Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach III naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000 EUR, tj. 756 360 PLN. Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

5. Wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:

a) 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych;

b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR, tj. 195 393 PLN[3].

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

6. Szczególne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią:

a) opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach;

b) koszty podróży w ramach wizyt studyjnych;

c) koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów;

d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów;

e) działania informacyjno-promocyjne;

f) opłaty za doradztwo zewnętrzne.

Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych.

Maksymalne pułapy kosztów podane są w załączniku nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców FWD opracowanych przez Operatora Programu.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku niniejszego naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza niż 30 kwietnia 2016 r.

Wydatki planowane w euro należy przeliczać zgodnie z kursem 1 EUR = 4,202 PLN, zaś w wypadku wydatków w koronach norweskich z kursem 1 NOK = 0,4871 PLN.

7. Kryteria i sposób wyboru projektów FWD

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia 30.06.2015 r.

Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają pracownicy Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia, bądź nie spełnia dane kryterium wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, Operator Programu zwraca się jednorazowo do wnioskodawcy
o przekazanie uzupełnień w wyznaczonym terminie. Wniosek będzie odrzucony, gdy jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, uzupełnienie będzie niewystarczające lub nie będzie przekazane w terminie. Operator Programu poinformuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia.

Operator Programu ocenia wniosek FWD w zakresie kryteriów formalnych oraz merytorycznych w terminie do 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku FWD do siedziby OP.

Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu.

Szczegółowe kryteria wyboru są następujące:

I Kryteria merytoryczne

a) Czy działania planowane przez wnioskodawcę mają na celu ułatwienie rozwoju partnerstw, wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami programu PL07 i podmiotami w państwach-darczyńcach?

b) Czy projekt FWD wpisuje się w jeden z celów programu PL07?

c) Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one zaplanowane cele projektu FWD?

d) Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z realizacji projektu FWD?

e) Czy projekt FWD przewiduje kontynuację współpracy między beneficjentem a instytucjami z krajów-darczyńców?

II Kryteria formalne

a) Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na odpowiednim formularzu?

b) Czy wszystkie pozycje w formularzu wniosku zostały wypełnione (wraz z krótkim streszczeniem po angielsku) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego?

c) Czy wersja papierowa formularza aplikacyjnego oraz każdy załącznik został podpisany przez osobę upoważnioną i opatrzony datą (podpis jest czytelny lub w formie parafy z imienną pieczątką)?

d) Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?

Czy dołączone jest oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT?
Czy dołączono pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza dla osoby podpisującej wniosek, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika z dokumentów opisanych w pkt. 5 Instrukcji wypełniania wniosku FWD?
Czy dołączono oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków na współfinansowanie, czy w dokumencie uwierzytelniającym współfinansowanie jest
podany tytuł projektu i dokładna kwota?
Czy dołączono list intencyjny lub umowę partnerską (jeśli dotyczy)?
Czy dołączono wyciąg z KRS dla podmiotów, które nie złożyły wniosku aplikacyjnego w ramach naboru do programu, lub złożyły, a wypis z KRS jest nie starszy niż 6 miesięcy lub oświadczenie o wpisie do KRS?

e) Czy wnioskodawca należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców?

f) Czy partner jest podmiotem kwalifikowalnym zgodnie z Wytycznymi i pochodzi z jednego z państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)?

g) Czy data rozpoczęcia i zakończenia są zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu (tj. okres realizacji projektu do dnia 30.04.2016 r.)?

h) Zagadnienia finansowe

Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapem możliwego dofinansowania?
Czy maksymalny koszt projektu FWD i całkowity koszt poszczególnych działań nie przekracza limitów określonych w Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07?
Czy wszystkie planowane koszty i działania są kwalifikowalne do finansowania zgodnie z Art. 7.7 Regulacji (z wyjątkiem pkt d i g)?

I) Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania?

Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem zostanie zawarta Umowa w sprawie projektu FWD, która określi warunki i zasady dofinansowania oraz role i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki do finansowania.

8. System płatności

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

W ramach systemu płatności beneficjent przedkłada do Operatora Programu sprawozdania FWD w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień- grudzień).

Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu muszą być potwierdzone poprzez przedłożenie kopii dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i wykonania usługi, listami płac, a także umowami z wykonawcami.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców, dołączany do wniosku o płatność raport niezależnego biegłego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty zostały poniesione w zgodzie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera projektu, będzie stanowić wystarczające potwierdzenie poniesionych kosztów.

W ramach 15% wkładu własnego nie przewiduje się udzielania zapewnień finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jednostkom podległym i nadzorowanym.

9. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 16.03.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4. Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wniosek FWD należy złożyć w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

Wniosek FWD należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz w jednej wersji elektronicznej (płyta CD). Nośnik zawierający wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami (pliki z rozszerzeniami obsługiwanym przez pakiet MS Office xls, xlsm, doc, doxc, pdf) należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, wpięty do segregatora lub skoroszytu, musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.

W przypadku nadania wniosku FWD w placówce pocztowej lub przesyłką kurierską decyduje data stempla pocztowego lub dowód nadania, jednak termin dostarczenia do siedziby OP nie może być późniejszy niż 10 dni od dnia upływu terminu składania wniosków – przy obliczaniu terminu brane są pod uwagę dni od poniedziałku do piątku (tj. od 8.15 do 16.15) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)

00-238 Warszawa

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Wniosek FWD w ramach PO PL07

Nr konkursu: 3/MFEOG NMF/PL07/FWD/2015

Ponadto, koperta powinna być opatrzona następującymi informacjami:

· pełną nazwą wnioskodawcy oraz jego adresem,

· pełną nazwą Operatora Programu (Ministerstwo Zdrowia – Departament Funduszy Europejskich) oraz jego adresem.

Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami:

· Pełna nazwa wnioskodawcy: …………………..

· Tytuł projektu: ……………………………….

· Konkurs nr 3/MFEOG NMF/PL07/FWD/2015

10. Dokumenty

Dokumenty programowe

Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014
Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014
Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Wytyczne Darczyńców w sprawie wzmacniania stosunków dwustronnych

Dokumenty aplikacyjne

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego
Instrukcja wypełniania wniosku
Wytyczne dla wnioskodawców FWD na poziomie Programu Operacyjnego PL07
Karta oceny wniosku FWD

11. Dane kontaktowe osób udzielających dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony fbr.zdrowie.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment