Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – wyniki konkursu

Ograniczenie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu-wyniki-konkursu

Wyniki konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

 

W dniu 27 listopada br. odbyło się II posiedzenie Komitetu ds. Wyboru Projektów Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu było ostateczne ustalenie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu PL13 oraz listy projektów rezerwowych, w celu przedłożenia ich do akceptacji Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Projekty na ww. listach zostały ułożone w oparciu o liczbę przyznanych punktów w ramach oceny merytoryczno-technicznej – z uwzględnieniem rezultatów procedury odwoławczej wnioskodawców od wyników oceny ekspertów z zakresu ochrony zdrowia oraz finansów i zarządzania.

Alokacja dostępna w konkursie wynosi 64.944.036 zł. Komitet dokonał rekomendacji do finasowania 24 projektów o łącznej wartości 63.081.547 zł. Znalazły się wśród nich wszystkie wnioski, które uzyskały min. 54,5 pkt oraz dwa wnioski z wynikiem 54 pkt. Ponieważ dostępna alokacja nie pozwala na finansowanie wszystkich trzech umieszczonych na liście rankingowej projektów, z wynikiem 54 pkt., Komitet postanowił uszeregować je zgodnie z ilością punktów przyznanych z dziedziny ochrona zdrowia. W konsekwencji powyższego rekomendacje do dofinansowania otrzymały projekty Powiatu Polkowickiego i Miasta Łodzi. Pozostała do rozdysponowania kwota 1.862.489 zł nie jest wystarczająca do sfinansowania kolejnego na liście rankingowej projektu złożonego przez Powiat Kutnowski o wartości 3.465.115 zł, dla którego brakuje 1.602.626 zł, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z założeniami.

Mając na uwadze, iż w Programie PL 13 poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów wynosi 100% kosztów kwalifkowalnych projektu i składa się w 85 % ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15 % ze środków budżetu państwa, Komitet zarekomendował projekt Powiatu Kutnowskiego do finansowania warunkowo, o ile minister właściwy do spraw zdrowia wyrazi zgodę na zwiększenie udziału środków krajowych w jego finansowaniu, tak aby uzyskał pełną wnioskowaną kwotę.

Ponadto tematem obrad Komitetu było ustanowienie listy rezerwowej. Zostały na niej umieszczone wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą punktację, tj. 22 pkt dla kryteriów z zakresu ochrony zdrowia oraz 14 pkt dla kryteriów z zakresu finansów i zarządzania, otrzymały pozytywną ocenę w kryteriach dostępu oraz kryteriach ostrych.

Co do czterech pierwszych projektów, które uzyskały 53,5 oraz 53 pkt., Komitet, postanowił uszeregować je zgodnie z ilością punktów przyznanych z dziedziny ochrona zdrowia. Pozostałe wnioski, które w wyniku oceny merytoryczno-technicznej otrzymały taką samą liczbę punktów zostały na liście rezerwowej umieszczone ex aequo na tej samej pozycji – począwszy od wniosków z punktacją równą 52,5 pkt. W przypadku uwolnienia środków (np. w efekcie rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie, rozwiązania umowy z beneficjentem lub realokacji dokonanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy norweskich 2009-2014), Operator Programu zwróci się do wnioskodawców w kolejności zgodnej z miejscem na liście rezerwowej z propozycją podpisania umowy w sprawie realizacji projektu. W przypadku projektów zajmujących to samo miejsce na liście, decyzję o wyborze konkretnych wniosków podejmie Komitet.

Decyzje Komitetu ds. Wyboru Projektów zamykają procedurę naboru i oceny wniosków złożonych w konkursie i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze.

Do projektów wybranych do finansowania zostanie wysłana drogą mailową i pocztą decyzja o przyznaniu dofinansowania zawierająca obligatoryjne warunki, których spełnienie jest warunkiem podpisania umowy w sprawie dofinansowania projektu. Wnioskodawcy, którzy otrzymają wspomnianą decyzje zobowiązani są w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości drogą mailową odesłać akceptację warunków wskazanych w decyzji oraz dosłać wskazane przez Operatora Programu dokumenty niezbędne do podpisania umowy w sprawie dofinansowania projektu. W sytuacji gdy wnioskodawca nie dochowa tego terminu lub nie przedłoży wymaganych dokumentów Operator Programu ma prawo uznać, że wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dofinansowania na rzecz projektu – jednak nawet w sytuacji gdy wnioskodawca wycofuje swój projekt Operator Programu prosi o przekazanie takiej informacji, co umożliwi sprawne rozdysponowanie pozostałej kwoty alokacji. Uprzejmie informujemy, że data wydania decyzji Ministra Zdrowia o przyznaniu dofinansowania to początkowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie.

Do wnioskodawców wpisanych na listę rezerwową zostanie wysłana drogą mailową oraz pocztą tradycyjną informacja o nieprzyznaniu dofinansowania z uwagi na brak dostępnej alokacji.

Źródło: materiały pochodzą ze trony zdrowie.gov.pl
Fot: zdrowie.gov.pl

Leave a comment