Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – nabór wniosków

Oszczedzanie-energii-i-promowanie-odnawialnych-zrodel-energii-nabor-wnioskow

Dodatkowy nabór na projekty służące redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem: przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 14 września 2015 r., g. 15.00

Źródło: eog.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment