Pobyt tolerowany w Polsce

Pobyt-tolerowany-w-Polsce

Ochrona o charakterze humanitarnym – zgoda pobyt tolerowany

 

Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków do uznania za uchodźcę oraz warunków do uzyskania ochrony uzupełniającej, może być w określonych przypadkach objęty krajową formą ochrony o charakterze humanitarnym w postaci zgody na pobyt tolerowany.

Osobie udziela się zgody na pobyt tolerowany, gdy jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym:

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego,
mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
mógłby być zmuszony do pracy,
mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego,
mógłby być ukarany bez podstawy prawnej

– w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

Udzielenie zgody na pobyt tolerowany może także nastąpić w przypadku, kiedy wydalenie danej osoby:

naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu

– chyba że dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl/Ochrona,o,charakterze,humanitarnym,-,zgoda,pobyt,tolerowany,1352.html)
Fot: freeimages.com

Leave a comment