Ponadnarodowe produkty turystyczne

Ponadnarodowe-produkty-turystyczne

Wsparcie UE dla ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej

 

Departament Turystyki uprzejmie informuje, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej.

Zaproszenie składa się z dwóch tematów.

Temat A: Projekty europejskiej współpracy ponadnarodowej w celu wspierania turystyki kulturowej i przemysłowej

Temat ten stanowi uzupełnienie polityk regionalnych i krajowych poprzez wspieranie współpracy transnarodowej mającej na celu rozwój i/lub promocję turystycznych produktów ponadnarodowych wykorzystujących europejskie walory kulturowe i/lub dziedzictwo przemysłowe.

Cele szczegółowe to m.in.:

– pomoc w opracowaniu strategii turystycznych;

– promocja turystyki w regionach objętych kryzysem lub przemianami w celu zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego;

– ułatwianie wymiany dobrych praktyk, rozwijanie sieci współpracy czy platform dyskusyjnych

– podnoszenie jakości europejskiej oferty turystycznej

Zainteresowane podmiotu mogą składać wnioski z dowolnymi propozycjami realizującymi założenia togo tematu. Mogą to być np.:

– analiza rynku prowadząca do identyfikacji wspólnego tematu związanego z europejskiego dziedzictwa kulturowego i przemysłowego

– mapowanie atrakcji / miejsc /, które mogą być związane z zaproponowanym tematem;

– Identyfikacja dodatkowych partnerów i sponsorów głównych zainteresowanych stron;

– przygotowanie biznes planu;

– propozycje produktów turystycznych związanych ze znanymi postaciami lub wydarzeniami historycznymi;

– produkty związane z dziedzictwem morskim i przybrzeżnym;

– produkty skierowane do diaspory;

– szlaki kulinarne.

Zgłoszenie musi mieć wymiar europejski, dlatego wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum 5 podmiotów z 5 państw.

Maksymalna kwota finansowania UE na projekt: 250 000 euro.

Temat B: Wspieranie rozwoju turystyki dostępnej

Temat ten ma na celu wspieranie rozwoju turystyki dostępnej poprzez zachęcanie przedsiębiorców do stosowania dobrych praktyk w zakresie turystyki dostępnej, a także podejmowania działalności w zakresie turystyki dostępnej.

Komisja Europejska zwraca uwagę, iż turystyka dostępna nie jest tylko kwestią równych szans, ale to także kwestia ekonomiczna. Osoby niepełnosprawne to duża grupa oczekująca na oferty przygotowane na miarę ich potrzeb.

Cele szczegółowe to m.in.:

– umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenie kwestii dostępności do ich działań;

– zaangażowanie podmiotów turystycznych do tworzenia nowych produktów, nawiązywania współpracy transgranicznej;

– zachęcanie do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy przedsiębiorcami odnośnie przeszkód, wyzwań i korzyści wynikających z przystosowywaniu ich działalności do „bardziej dostępnej”

– ułatwianie wymiany dobrych praktyk, rozwijanie sieci współpracy czy platform dyskusyjnych

– stworzenie wielu dostępnych miejsc, atrakcji i innych elementów mających znaczenie dla turystyki

Wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum 3 podmioty. Konsorcjum nie musi mieć charakteru transnarodowego.

Maksymalna kwota finansowania UE na projekt: 180 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 21.X.2014

Zainteresowani mogą składać wnioski do obu tematów, ale w oddzielnych aplikacjach.

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres:entr-cfp-14127-PA-tourism@ec.europa.eu

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

Fot: freeimages.com

Leave a comment