Praca w norweskim przemyśle stoczniowym

Praca-w-norweskim-przemysle-stoczniowym

Podejmowanie pracy w norweskim przemyśle stoczniowym

 

1. Norweski przemysł stoczniowy

Sektor stoczniowy w Norwegii skupia swoją aktywność produkcyjną na potrzebach głównych odbiorców, którymi są:

przemysł wydobycia węglowodorów (offshore)
przemysł rybacki
przybrzeżny transport pasażerski i towarowy oraz branża turystyki morskiej
administracja morska i wybrzeża

Wg stanu na rok 2011 w Norwegii jest 75 pochylni/doków zajmujących się budową i remontami jednostek pływających, wśród nich 25 zajmujących się budową nowych jednostek. Liczba ta nie zmienia się od kilku lat.

W ostatnich latach w Norwegii nastąpiła silna koncentracja przemysłu stoczniowego, w efekcie czego wyodrębniły się trzy dominujące grupy stoczniowe:

STX OSV (Aker Yards)
Bergen Group
HavYard Group

W odniesieniu do europejskiego przemysłu stoczniowego, stocznie norweskie mogą być klasyfikowane jako średnie lub małe. Natomiast z powodu wysokiego poziomu wynagrodzeń, ich produkcja koncentruje się na jednostkach specjalistycznych.

Po okresie spadku zapotrzebowania na nowe jednostki, spowodowanym kryzysem finansowym z lat 2008-2009, od roku 2010 obserwowane jest ponowne ożywienie rynku, skutkiem którego portfel zamówień stoczni norweskich został wypełniony w perspektywie do dwóch lat.
Cechą charakterystyczną norweskiego przemysłu stoczniowego jest współpraca w zakresie budowy kadłubów jednostek pływających z krajami o niższych kosztach produkcji, m. in. z Polską, Rumunią, Ukrainą i dokańczanie odebranych kadłubów w stoczniach norweskich.

Warte podkreślenia jest, że stopień ukompletowania/zabudowanego wyposażenia kadłubów wykonywanych na zlecenie firm norweskich jest w ostatnich latach znacznie wyższy, niż uprzednio.

2. Zapotrzebowanie na siłę roboczą w stoczniach norweskich

Po drastycznym spadku zatrudnienia w norweskim przemyśle stoczniowym w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i kryzysie z lat 2001 -2004 nastąpiła stabilizacja zatrudnienia.
W efekcie tej stabilizacji liczba osób bezpośrednio zatrudnionych wynosi około 20,000 pracowników. W liczbie tej uwzględnione jest zatrudnienie w stoczniach (5,000 + 3,500 osób na kontraktach krótkoterminowych) i jak i zakładach produkujących wyposażenie dla jednostek pływających[1].

Wśród zatrudnionych istotne miejsce zajmują pracownicy pochodzących z tzw. nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wielu z nich zatrudnionych jest na kontraktach krótkoterminowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji zatrudnienia. Warte podkreślenia jest, że wielu pracowników pochodzących z zagranicy, a posiadających stałe zatrudnienie w norweskim przemyśle stoczniowym rozpoczynało swoja karierę w Norwegii od pracy na kontraktach krótkoterminowych.

Wyżej wskazany podział pracy ( pkt. 1) pomiędzy stoczniami norweskimi i ich dostawcami skutkuje specjalizacją stoczni norweskich w pracach o wysokim poziomie złożoności, wymagających wysokiego poziomu kwalifikacji i profesjonalizmu zawodowego. Dodatkową konsekwencją jest zmniejszone zapotrzebowanie na siłę roboczą. Nie oznacza to rezygnacji z prowadzenia rekrutacji. Szanse na zatrudnienia mają:

inżynierowie
robotnicy wykwalifikowani, w szczególności hydraulicy, elektrycy okrętowi, ślusarze (sheet metal workers).

3. Poszukiwanie pracy

Najprostsza droga poszukiwania wolnych miejsc pracy jest możliwość skorzystania
z internetowej bazy wakatów prowadzonej przez Norweski Urząd ds. Zatrudnienia NAV. Niestety baza prowadzona jest wyłącznie w języku norweskim. Adres strony:

http://www.nav.no/

Po zalogowaniu się do strony należy postępować wg poniższego zestawu kroków:

Klik w „Ledige stillinger”
W zakładce „eller finn i kategori” zaznaczamy ‘Industri, bygg/anlegg, handverk og verkstedsarbeid” i wybrany region (flyke) Norwegii
Następnie w okienku powyżej zwrotu „eller finn i kategorii” wpisujemy po norwesku nazwę swojego zawodu (można skorzystać z tłumacza Google), np. spawacz – sveiser
Pozostaje kliknąć na „SØK” i sprawdzić wynik

Do tłumaczenia wyniku można także korzystać z tłumacza Google.

Informacje o wakatach w Norwegii można także uzyskać korzystając z telefonu do NAV: +47 800 33 166, w godz. 8.00 – 15.30 lub korzystając z portalu EURES.

Należy mieć świadomość, iż nie wszystkie oferty pracy są zgłaszane do NAV lub EURES. Dlatego też warto podejmować próby nawiązania kontaktu z poszczególnymi przedsiębiorstwami stoczniowymi. Adres do organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa stoczniowe: http://www.nssm.no/en/contact/

W ostatnich latach nasila się zjawisko, iż pracodawcy norwescy oczekują znajomości języka norweskiego – znajomość języka angielskiego okazuje się być niewystarczająca. Wiąże się to z ochroną miejsc pracy dla pracowników norweskich.

Nie mniej jednak w zawodach wybitnie deficytowych lub specjalistycznych (inżynierskich) biegła znajomość języka angielskiego może okazać się wystarczająca.

4. Aplikowanie o pracę

Podstawowym wymogiem jest przedstawienie potencjalnemu pracodawcy życiorysu zawodowego CV sporządzonego w języku angielskim lub w języku skandynawskim (norweski, szwedzki, duński).

W przypadku poszukiwania stanowiska specjalistycznego, do CV dołączone być powinny dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień i kwalifikacji, w tłumaczeniu na język angielski.

5. Płace i podatki

Na stanowisku robotniczym, niezależnie czy jest to praca stała czy kontrakt terminowy, obowiązują te same stawki godzinowe. Podstawowe (minimalne) stawki to:

dla pracownika wykwalifikowanego – 148,29 NOK/godzina
dla pracownika wyspecjalizowanego – 141,53 NOK/godzina
dla pracownika pomocniczego – 134,85 NOK/godzina.

Za pracę w godzinach nadliczbowych i w święta stosowane są stawki specjalne.

Jest przyjęte w norweskim przemyśle stoczniowym, że robotnicy zagraniczni, szczególnie krótko kontraktowi są zakwaterowywanie przez pracodawcę. W przypadku korzystania z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę, jego koszt jest potrącany z należnego wynagrodzenia.

Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego zgodnie z norweskimi przepisami wynosi blisko 1/3 przysługującego pracownikowi wynagrodzenia.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie i przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy w przemyśle stoczniowym jest jedną z podstawowych zasad wiążących pracodawcę z pracownikiem. Nad ich przestrzeganiem nadzór sprawuje Norweska Inspekcja Pracy (www.arbaidstilsynet.no), często prowadząca kontrolę na stanowiskach pracy. Brak przestrzeganie obowiązujących zasad BHP na stanowisku pracy przez pracowników jest wystarczającym powodem do rozwiązania stosunku zatrudnienia przez pracodawcę.

7. Organizacje branżowe

Norwegian Shipbuilders Organization (http://www.nssm.no/)
Federation of Norwegian Industries (http://www.norskindustri.no/)
Norwegian Confederation of Trade Unions (http://www.lo.no/)
Norwegian Centre of Expertise, Maritime (http://www.ncemaritime.no/)

8. Wybrane stocznie:

http://www.havyard.no/
http://www.stxosv.com/
http://www.um.no/
http://www.bergengroup.no/
http://www.batservice.no/
http://www.fiskestrand.no/

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment