Rejestracja VAT w Norwegii

Rejestracja-VAT-w-Norwegii

Uproszczony system rejestracji VAT

1 lipca 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła uproszczony system rejestracji (voes) dla zagranicznych przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną podmiotom prywatnym w Norwegii. Z uproszczonego systemu rejestracji mogą skorzystać osoby oferujący usługi drogą elektroniczną lub drogą łączności elektronicznej konsumentom prywatnym lub w sektorze publicznym. System został stworzony dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają siedziby na terenie Norwegii, a także nie zamierzają rozpocząć tutaj działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wskazaną działalność gospodarczą w Norwegii albo takową zamierzają rozpocząć przewidziany jest dotychczasowy, zwykły tryb rejestracji w Norwegian VAT w momencie przekroczenia ich rocznego obrotu 50000 NOK.

Definicja legalna usług elektronicznych została unormowana w ustawie o VAT i powinna być interpretowana w oparciu o dwa akty Unii Europejskiej tj.:

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (art. 357 – 369)

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (art. 58 – 63)

Usługą elektroniczną jest wszelkiego rodzaju świadczenie oferowane na odległość za pomocą internetu lub innych sieci elektronicznych (telefonia szerokopasmowa, usługi radiowe i telewizyjne). Usługą elektroniczną nie będzie, zatem żadne świadczenie usług, które może być przeprowadzone bez udziału technologii informacyjnych, działających w sposób w pełni zautomatyzowany. Chodzi głównie o pobieranie oprogramowania, muzyki, filmów, cyfrowych książek, a także innych elektronicznych publikacji.

Obowiązek rejestracji aktualizuje się z chwilą, gdy całkowita wartość dostaw dla prywatnych podmiotów przekroczy w ciągu 12 miesięcy 50000 NOK. Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy w inny sposób spełnili wymagania VOES również mogą dokonać rejestracji w systemie. Przedsiębiorcy, którym nie udało się osiągnąć progu 50000 NOK i nie zostali usunięci z systemu, muszą się zarejestrować w ciągu dwóch lat kalendarzowych, aby wyliczyć, uiścić podatek VAT i przedłożyć deklarację w ciągu ww. okresu. Podatek VAT powinien być zdeklarowany i zapłacony w systemie kwartalnym do 20 dni po zakończeniu danego okresu.

Rejestracji można dokonać na stronie: www.voesnorway.com . Wpis dokonywany jest w oparciu o numer identyfikacji podatkowej w kraju zamieszkania oraz oświadczenie o niepodleganiu opodatkowaniu VAT w Norwegii. Dokumentacja transakcyjna powinna być przechowywana przez okres 10 lat i udostępniana na wniosek norweskich władz podatkowych w ciągu 3 tygodni. Wykreślenie z systemu następuje na skutek zakończenia działalności gospodarczej, niespełniania warunków wymaganych prawem lub nieprzestrzegania przepisów prawa. Jeżeli wykreślony z uproszczonego rejestru przedsiębiorca chciałby dalej prowadzić działalność gospodarczą o danym profilu, musi tym razem zarejestrować się w Norwegian VAT, bez możliwości skorzystania z systemu VOES.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.voesnorway.com , http://www.skatteetaten.no , http://www.regjeringen.no

Źródło: materiały pochodzą ze strony : Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com

Leave a comment