Status uchodźcy – kto może złożyć wniosek

Status-uchodzcy-kto-moze-zlozyc-wniosek

Kto może złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy

Zamieszczone tu informacje wyjaśniają, kto może uzyskać ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona międzynarodowa jest udzielana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy
nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, ale kwalifikują się do uzyskania ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu:

rasy,
religii,
narodowości,
przekonań politycznych lub
przynależności do określonej grupy społecznej

nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Wnioski o nadanie statusu uchodźcy rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Źródło: materiały pochodzą ze strony : udsc.gov.pl
fot: freeimages.com

Leave a comment