Utrata dowodu osobistego w Norwegii

Utrata-dowodu-osobistego-w-Norwegii

Utrata DOWODU OSOBISTEGO (obowiązuje od 1 marca 2015 r. )

 

Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje NIEZWŁOCZNIE i OSOBIŚCIE w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski. Osoby przebywające za granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postacie elektronicznej (wniosku nie składa się za pośrednictwem Wydziału Konsularnego). Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Konsul jest uprawniony do potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP (opis wymaganych dokumentów do tej procedury znajduje się w zakładce ePUAP).

UWAGA: Wydział Konsularny nie ma dostępu do platformy elektronicznej dowodów osobistych, stąd też nie posiada wiedzy nt. sposobu nadania wniosku elektronicznego oraz statusu jego realizacji– w celu otrzymania takich informacji należy się kontaktować z Urzędami Miasta/Gminy. Nie ma również możliwości pośredniczenia konsula RP przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju, w tym wydawanego na wniosek elektroniczny.

Formularz zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego:
http://www.londyn.msz.gov.pl/resource/c59f72cc-6d81-4304-8f0c-cb8ad4fbc1cc:JCR

Dodatkowe informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie: http://dokumentyzastrzezone.pl/

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment